Sivustojen käyttötiedot sekä evästeiden käyttö

Kehittämiskeskus Oy Häme voi kerätä tietoa verkkosivustojensa käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen, sekä käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Kehittämiskeskus Oy Hämeen sivustojen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Kehittämiskeskus Oy Häme voi käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla Kehittämiskeskus Oy Häme kerää tietoja siitä, miten ja milloin
verkkopalveluja käytetään kehittääkseen palveluja edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.

Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjän on yleensä mahdollista muuttaa selaimensa asetuksia ja torjua sekä poistaa evästeet koneeltaan. Tietyt Kehittämiskeskus Oy Hämeen verkkopalvelut voivat edellyttää
evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Tietoturva

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien
tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.
Kehittämiskeskus Oy Häme järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti
hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.
Kehittämiskeskus Oy Häme ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

RekisteriselosteHenkilötietolaki (529/99) 10 §

Laatimispäivä 23.4.2012 Viimeksi päivitetty: 25.4.2012

1. Rekisterinpitäjä

Kehittämiskeskus Oy Häme Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna Puh. (03) 6211

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vastaava henkilö:
Yrityspalvelujohtaja

3. Rekisterin nimi

 • –  Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri
 • –  Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
 • –  Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri
  Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä ja käsitellä yritysten erilaisia muuttuvia tarvetietoja kuten työvoima- ja koulutustarpeita, eläkkeelle siirtyvän työvoiman ennakointia, toimitiloihin liittyviä tarpeita ja investointien sekä tulevaisuuden suunnitelmien ennakointia.

  Kehittämiskeskus Oy Häme luovuttaa suostumuksen haastattelussa saatuaan tarvetietoja muille toimijoille, jotka hyödyntävät rekisterin sisältämiä tietoja työvoiman saatavuutta ja koulutussuunnittelua koskevissa ennakointitehtävissä sekä aluekehitystoimenpiteiden kohdistamisessa.

  Rekisteri ei sisällä henkilötietoja muilta osin kuin ainoastaan yritysten yhteyshenkilöiden yhteystietoja

  Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
  Rekisterin tarkoituksena on kerätä alueen yritysten tiedot yhteen paikkaan, josta ne ovat julkisesti nähtävissä. Rekisteriä käytetään myös Kehittämiskeskus Oy Hämeen suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri
Uutiskirjerekisterin tarkoituksen on kerätä Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteita ja lähettää uutiskirje tilaajille. Rekisterin tietoja käytetään myös tilaajamäärien seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri
Tietoja kerätään yrityksiltä tietokantaohjelmaan sen sisältämän kyselymallin mukaisesti. Yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista rekisteriin tallennetaan ainoastaan haastatellun henkilön (yrityksen yhteyshenkilö) nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite .

Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
Yritysrekisteriin kerätään yritysten tiedot ohjelman sisältämän pohjan mukaisesti. Yritykset lisäävät rekisteriin tietoja myös itse. Yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista rekisteriin tallennetaan yrityksen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.

Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri
Uutiskirjeen tilaajarekisteriin kerättävät tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri
Tarvetietorekisterin tiedot koostuvat sekä Tilastokeskuksen että yrityksen itse syöttämistä tiedoista. Rekisteriin kerätään edellä mainittuja tarvetietoja haastattelemalla yrityksiä puhelimitse.

Haastattelu toteutetaan tietokantaohjelman sisältämän kyselymallin mukaisesti. Haastattelun lopussa haastateltavalta kysytään aina, voiko tietoja hyödyntää kysyttyjen tietojen osalta koulutustoiminnassa, aluekehittämisessä ja työvoimapalveluissa, joille tieto suostumuksen jälkeen on mahdollista luovuttaa. Haastatellun yrityksen yhteystiedot poistetaan järjestelmästä, mikäli haastateltava niin pyytää.

Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
Yrityksen perustiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen rekisteritietoihin. Yritykset lisäävät itse tietojaan yritysrekisteriin. Kehittämiskeskus Oy Häme lisää ja korjaa tietoja rekisteriin puhelimitse ja yritystapaamisten pohjalta

Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri
Uutiskirjeen tilaaja ilmoittaa itse tietonsa uutiskirjerekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri

Tarvetietoja annetaan rekisterinpitäjän toimesta TE-toimistolle virkatehtävien hoitamista varten. Muunlaiset tietokannan tietojen sähköiset luovutukset annetaan rekisterinpitäjän suostumuksella.
Tällaisia tiedon käyttäjiä voivat olla mm. kuntien elinkeinoasiamiehet ja elinkeinotoimistot, yrittäjäjärjestöt, koulutuskuntayhtymät ja muut kouluttajat, viranomaiset ja julkisrahoitteiset projektit.

Erityisesti on kiellettyä rekisterin sisältämien tietojen edelleen luovuttaminen ja tietojen käyttäminen markkinointitarkoituksiin tai jäsenhankintaan.

Rekisterin tekninen ylläpitäjä on Opiferum Oy. Opiferum Oy ei käytä tietoja palvelujensa markkinointiin eikä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietää rekisterin sisältämät itseään tai edustamaansa yhteisöä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada itseään tai edustamaansa yhteisöä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä.

Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut tiedot kehittamiskeskus.fi-sivuston kautta. Rekisteröidyllä on aina oikeus tietää rekisterin sisältämät itseään tai edustamaansa yhteisöä koskevat tiedot ja oikeus saada ne poistetuksi rekisteristä.

Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Hämeenlinnan ja Hattulan yritysasiakkaiden tarvetietorekisteri A. Manuaalista aineistoa ei ole.

B. ATK:lle talletetut tiedot on tallennettu teknisen ylläpitäjän palvelimelle. Tallennetusta tietokannasta tehdään aina aktiivisen haastattelujakson päätyttyä varmuuskopio. Tallennettu tieto on tekijänoikeuslain mukaisesti aina Kehittämiskeskus Oy Hämeen omaisuutta. Tietoa haastatteluista ja syntyneestä tietokannasta annetaan yhteistyösopimuksen mukaisesti edellä mainituille tahoille. (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niistä saa antaa tietoja muihin kuin käyttöoikeussopimuksessa sovittuihin tarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu rajattuihin käyttöoikeuksiin.
Tiedot säilytetään salasanoin suojatulla tietokantapalvelimella. Varmuuskopioita säilytetään Kehittämiskeskus Oy Hämeen arkistossa.

Rekisteröidyn yrityksen ja/tai haastatellun henkilön tiedot hävitetään rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä. Poistopyyntö tulee toimittaa Kehittämiskeskus Oy Hämeeseen.

Hämeenlinnan seudun yritysrekisteri
Yritysrekisteriin tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin palveluntarjoajan suojatussa järjestelmässä.

Kehittämiskeskus Oy Hämeen uutiskirjerekisteri
Käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattu palveluntarjoajan suojatussa järjestelmässä.

9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi.